Informační portál o světě bezpilotních prostředků

Informace Ministerstva dopravy: Desatero očekávaných změn v pravidlech pro bezpilotní letadla (drony)

 Připravovaná legislativa regulující provoz dronů (respektive implementace evropských předpisů do české legislativy), zajímá většinu provozovatelů bezpilotních prostředků a kolem její finální podoby stále panuje řada dohadů a nejasností. Tady je zatím poslední informace od nejkompetentnějšího zdroje: od Ministerstva dopravy ČR, které má tuto záležitost na starosti

 Upozornění: Níže uvedené změny měly začít platit k 1. 7. 2020.  S ohledem na situaci s nemocí COVID-19 a související opatření dojde ovšem dle informací Evropské komise  k posunu tohoto v celé EU o 6 měsíců, tedy na 1. 1. 2021. V mezidobí tak zůstane v roce 2020 nadále v platnosti dosavadní vnitrostátní regulace.

K 31. prosinci 2020 začnou platit v České republice a celé Evropské unii nová pravidla pro provoz bezpilotních letadel, zpravidla označovaných jako „drony". Z důvodu soustředění se na priority spojené s bojem proti šíření nákazy COVID 19 se posouvá původně avizovaný termín, kterým měl být 1. červenec letošního roku. Po zbytek letošního roku tak nadále zůstává v platnosti dosavadní úprava. Nová pravidla se budou týkat především registrace dronů, podmínek jejich provozu a požadavků na jejich technické parametry. Jednotná pravidla umožní provoz dronů napříč všemi státy EU.

 

Hlavní změnu představuje povinnost provozovatele dronu registrovat se v novém registru Úřadu pro civilní letectví (ÚCL), od kterého získá unikátní identifikační číslo, kterým označí všechny své drony. Tato registrace se bude týkat drtivé většiny dronů. Bude probíhat on-line a zdarma," představuje nový systém ředitel Odboru civilního letectví Ministerstva Dopravy Zdeněk Jelínek.

 

Dojde k zavedení tři základní kategorie provozu dronů: „otevřená", „specifická" a „certifikovaná". Nejnižší, „otevřená", kategorie provozu umožní provozovat dron i bez předchozího povolení úřadu, za předpokladu, že budou splněny jasně dané podmínky. Střední, „specifická" kategorie provozu umožní provoz těm, kteří potřebují překročit některý z limitů otevřené kategorie. Nejpřísněji regulovaná, „certifikovaná", kategorie je pak zamýšlena spíše pro sofistikovaný provoz bezpilotních letadel v budoucnu.

 

Stávající prostory, ve kterých je létání dronů zakázáno nebo omezeno, zůstanou prozatím v zásadě zachovány. Po přechodnou dobu dvou let bude také možné provozovat drony, které nebudou zcela odpovídat novým celoevropským požadavkům na technické parametry a vybavení dronů. Na provozovatele bezpilotních letadel sdružené ve Svazu modelářů České republiky a dodržující omezení plynoucí z dosavadních vnitrostátních pravidel se bude vztahovat dvouleté období s výjimkami z nových pravidel.

 

Ministerstvo dopravy a Úřad pro civilní letectví v dostatečném předstihu představují pravidla, která od příštího roku budou upravovat provoz bezpilotních letadel. Desatero hlavních změn najdete v závěrečné rekapitulaci a podrobnosti v příloze. Informace o nových pravidlech budou průběžně zveřejňovány i na speciálním webu Létejte zodpovědně.  

 

 

 

Přehled hlavních změn platných od 31. 12. 2020:

 

1.           Provozovatel dronu se musí zaregistrovat v novém registru, který zprovozní Úřad pro civilní letectví (ÚCL), obratem obdrží jedinečné identifikační číslo, kterým označí veškeré své drony.

 

2.           Povinná registrace se bude týkat velké většiny osob, které provozují dron s hmotností již od 250 g.

 

3.           Registrace bude probíhat on-line bez nutnosti dostavit se osobně na ÚCL a bude zdarma.

 

4.           Budou zavedeny tři základní kategorie provozu dronů podléhající odlišným regulačním požadavkům.

 

5.           Nejnižší, otevřená, kategorie provozu umožní provozovat dron i bez předchozího povolení úřadu, jakkoli s řadou omezení a požadavků, např. na proškolení pilotů apod.

 

6.           Střední, specifická kategorie provozu umožní provoz těm, kteří potřebují překročit některý z limitů otevřené kategorie. Nejpřísněji regulovaná, certifikovaná, kategorie je pak zamýšlena spíše pro sofistikovaný provoz do budoucna.

 

7.           Stávající prostory, kde je v ČR dronům povoleno, nebo zakázáno létat (např. okolí letišť) zůstanou alespoň zpočátku v zásadě zachovány.

 

8.           Nově budou stanoveny i požadavky na technické parametry a vybavení dronů prodávaných v ČR, přechodně bude nicméně možné omezeně užívat i stávající, takto nevybavené, drony.

 

9.           Přechodně bude umožněno pokračovat podle platných vnitrostátních pravidel v provozování modelů letadel v rámci klubu nebo sdružení leteckých modelářů - v ČR konkrétně Svazu modelářů České republiky z. s.

 

10.       Výše uvedená pravidla budou umožňovat provoz dronů napříč všemi státy EU, samozřejmě za předpokladu splnění případných dodatečných požadavků daného státu.

 

František jemelka

vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí Ministerstva dopravy ČR

 

Zde je podrobné znění tiskové zprávy Ministerstva dopravy ČR 

V ČR a celé EU začnou platit nová pravidla pro provoz bezpilotních letadel („dronů“). Značná část změn nastane s ohledem na přímou použitelnost práva EU. Další změny pak budou zaváděny následně v několika krocích, přičemž už nabude účinnosti i příslušná změna zákona. Již první skupina změn přitom zahrnuje následující:

Provozovatel dronu se musí  zaregistrovat v novém registru, který v mezidobí zprovozní Úřad pro civilní letectví (ÚCL), získat tím jedinečné identifikační číslo a tímto číslem označit veškeré své drony. 

Povinná registrace se týká všech osob, které provozují: 

- jakýkoli dron s hmotností od 250 g nebo

- jakýkoli dron (i s hmotností pod 250 g), který má kameru (bez ohledu na rozlišení) a přitom není hračkou ve smyslu práva EU nebo

- jakýkoli dron (i s hmotností pod 250 g),  který má dopadovou energii nad 80 joulů (mj. v důsledku vysoké rychlosti) nebo

- jakýkoli dron ve specifické nebo certifikované kategorii (viz níže).

 

Registrace bude probíhat on-line bez nutnosti dostavit se osobně na ÚCL (jakkoli i taková možnost zůstane zachována) a bude zdarma. Registrují se přitom údaje o konkrétní osobě, nikoli o dronu (konkrétním stroji).

 

Budou zavedeny tři základní kategorie provozu dronů: „otevřená“, „specifická“

a „certifikovaná“. Ty podléhají odlišnému způsobu regulace a odlišné míře požadavků na provozovatele,  piloty, techniku apod. 

 

Nejnižší, otevřená kategorie provozu umožní provozovat dron i bez předchozího povolení ÚCL, a to zjednodušeně řečeno pokud:

(i) se provozovatel zaregistruje (pokud je to požadováno dle bodu 2. výše); a současně

(ii) provoz nepřekročí žádné z omezení pro otevřenou kategorii (tzn. zejména provoz ve „vizuálním dohledu“, do 120 m nad terénem a v požadované vzdálenosti od nezúčastněných osob a shromáždění lidí, minimální věk pilota); a současně

(iii) dron nepřesahuje hmotnost 25 kg a přitom:

a) spadá do jedné ze „tříd“ dronů dle práva EU (což výrobce označí na dronu příslušným symbolem), nebo

b) je soukromě zhotoven, nebo 

c) i bez označení „třídy“ splní další podmínky pro použití v dvouletém přechodném období; a současně

(iv) „pilot“ zpravidla (až na výjimky) absolvuje on-line školení a složí on-line test pro příslušnou podkategorii provozu (testovací modul bude navázán na elektronický registr ÚCL). 

Otevřená kategorie se dále dělí do tří podkategorií (A1, A2, A3) s odlišnými požadavky na maximální hmotnost dronu, minimální vzdálenost od lidí, úroveň proškolení pilota apod.).

Střední, specifická kategorie provozu umožní provoz těm, kteří potřebují překročit některý z limitů otevřené kategorie (viz výše). Bude v zásadě vyžadovat zpracování rozboru celkových rizik letu dronu (tzv. posouzení provozních rizik neboli „SORA“)  ze strany provozovatele a následně její posouzení a vydání povolení ze strany ÚCL. V budoucnu (zhruba od konce roku 2021) bude umožněno podání deklarace o shodě s tzv. „standardním scénářem“. Další možností bude získání dlouhodobého oprávnění schvalovat vlastní provoz (tzv. osvědčení provozovatele lehkých bezpilotních systémů „LUC“). Nejvyšší, certifikovaná kategorie je pak zamýšlena spíše dále do budoucna (např. pro provoz nad shromážděními osob nebo dokonce přepravu osob apod.) a bude vyžadovat získání osvědčení pro techniku a personál na úrovni srovnatelné s dnešními letadly s posádkou.

Stávající prostory, kde je v ČR dronům povoleno, nebo zakázáno létat (viz zejména okolí letišť, ochranná pásma silničních komunikací a jiných liniových staveb) zůstanou v první fázi změv zásadě zachovány. Úprava těchto současných omezení, včetně jiné struktury a formy vyhlašování zón ve vzdušném prostoru by měla probíhat postupně v následujících fázích.

Právo EU nově obsahuje i požadavky na technické parametry a vybavení dronů prodávaných v ČR a provozovaných v rámci nové regulace (mj. i tzv. elektronická identifikace na dálku nebo geo-awareness).  Přechodná období nicméně umožní, alespoň v omezeném rozsahu, i provoz stávajících, takto nevybavených, dronů.

Snahou je nezkomplikovat takovou činnost leteckých modelářů, která dosud probíhala spořádaně a bezpečně. Jednou z cest je to, že na osoby registrované v rámci klubu nebo sdružení leteckých modelářů se dle práva EU může vztahovat dvouleté přechodné období, ve kterém mohou provozovat modely letadel dle stávajících vnitrostátních pravidel (a naopak mají výjimku z řady nových požadavků). V ČR bude mít povahu takového modelářského sdružení s dvouletou výjimkou Svaz modelářů České republiky z. s. (SMČR). 

I zde platí výše uvedená povinnost provozovatelů modelů letadel registrovat se v elektronickém registru ÚCL. V mezidobí bude nicméně upřesněno, zda u členů SMČR bude moci toto proběhnout hromadně skrze stávající evidenci SMČR. „Neorganizovaní“ letečtí modeláři nebudou spadat pod uvedené dvouleté přechodné období, každopádně budou moci provozovat modely letadel v rámci výše zmíněných limitů otevřené kategorie provozu.

Výše uvedená pravidla budou v zásadě umožňovat provoz dronů napříč všemi státy EU, samozřejmě za předpokladu splnění případných dodatečných lokálních podmínek konkrétního státu (viz zejména omezení, zákazy a požadavky plynoucí ze zón vyhlášených daným státem na jeho území, respektive dodatečné požadavky pro akceptaci povolení vydaných pro provoz ve specifické kategorii apod.).

- - 

„Bezpilotním letadlem“ se zde rozumí v zásadě jakýkoli stroj schopný letu (s dílčími výjimkami, jako jsou rakety vznášedla, balóny do určitého objemu, draky do určitých rozměrů apod.) provozovaný nebo navržený pro autonomní provoz nebo pro pilotování na dálku bez pilota na palubě (bez ohledu na hmotnost, účel užití, cenu apod.). Spadají sem mj. veškeré „multikoptéry“, bezpilotníl letouny s křídlem i modely letadel. „Dron“ se v text používá co nejobecněji jako synonymum pro veškeré kategorie „bezpilotních letadel“ v tomto smyslu. Zvláštní regulace zůstane pro vojenská nebo policejní bezpilotní letadla.

2 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2019/947 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/945.

3 Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví.

4 Provozovatelem se zde v zásadě rozumí fyzická nebo právnická osoba dlouhodobě rozhodující o použití dronu, typicky jeho vlastník.

5 Nebo i jiný senzor schopný zaznamenat „osobní údaje“.

6 Viz podmínky stanovené na základě směrnice 2009/48/ES.

7 S výjimkou provozu v certifikované kategorii, kde se registruje i stroj, případně dle dalších upřesnění.

8 Další podrobnosti viz zmíněné prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/947 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/945.

9 Aktuálně jde o třídy „C0“ – „C4“

10 Viz čl. 20 a 22 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/947.

11 Může, ale nemusí, jít o tutéž osobu, kterou je provozovatel.

12 Upřesnění a případné změny budou před první fází změn veřejnosti podrobněji sděleny. Proces bude zakotven v příslušné novele zákona.

13 Naopak nikoli jiné kluby nebo sdružení zabývající se leteckými modely, a to mj. s ohledem na celkovou povahu činnosti, organizační strukturu a množství členů.

 

 

Naposledy změněnostředa, 03 červen 2020 11:25
Jan A. Novák

Publicista a fotograf, který se od dětství snaží fotit to, co většina běžných lidí nemůže vidět. Drony ho tedy nemohly minout.

Internetová stránka: www.novakoviny.eu
Pro psaní komentářů se přihlašte

Populární příspěvky

Předpisy pro létání s drony v ČR

29-02-2016 Hits:175661 Legislativa Vítek Novák - avatar Vítek Novák

Jaké jsou předpisy pro létání s drony v ČR? V tomto článku si rozebereme nejen samotné pře... Read more

AisView - pomocník každého pilota dronu

05-08-2016 Hits:62990 Začínáme Vítek Novák - avatar Vítek Novák

Létáte s dronem a nejste si přesně jisti, kde smíte a kde ne? V takovém případě bychom rád... Read more

Z historie dronů: 1. Neprávem zapomenutý…

23-06-2016 Hits:58216 Vojenské drony Jan A. Novák - avatar Jan A. Novák

Historie dronů je starší, než se na první pohled zdá. Jejich kořeny sahají i na naše území... Read more

Seriál: Začínáme s drony: 3. Základy říz…

16-04-2016 Hits:29767 Začínáme Jan A. Novák - avatar Jan A. Novák

Pokud dron umí ještě něco víc než stoupat, klesat a zatáčet, výrobce se nezapomene pochlub... Read more