Informační portál o světě bezpilotních prostředků

Co se s drony musí, smí a nesmí, aneb legendární Doplněk X

Z mnoha diskusních skupin a facebookových profilů je zřejmé, že mnoho majitelů dronů dělá věci, které by se dělat neměly. U jiných to ale tak jasné není, o čemž svědčí i debaty pod příspěvky. Přitom postihy mohou být velmi citelné. Proto tu dáváme plné znění pověstného Doplňku X, o němž mnozí ani nevědí a jiní o něm sice mluví, ale nikdy ho neviděli. Přitom jde o předpis, který by měl každý provozovatel dronu alespoň rámcově znát.

Doplněk X - bezpilotní systémy

Předpis L2

(Poznámka: viz Hlava 3, ust. 3.1.9 tohoto předpisu)

 

1. Definice

Výrazy použité v tomto doplňku mají následující význam:

Autonomní letadlo

Bezpilotní letadlo, které neumožňuje zásah pilota do řízení letu

Bezpilotní letadlo (UA)

Letadlo určené k provozu bez pilota n apalubě

Poznámka: V mezinárodním kontextu se jedná o nadřazenou kategorii dálkově řízených letadel, autonomních letadel i modelů letadel, pro účely tohoto doplňku se bezpilotním letadlem rozumí všechna bezpilotní letadla kromě modelů letadel s maximální vzletovou hmotností nepřesahující 20 kg.

Bezpilotní systém (UAS)

Systém skládající se z bezpilotního letadla, řídící stanice a jakéhokoliv dalšího prvku nezbytného k umožnění letu, jako například komunikačního spojení a zařízení pro vypouštění a návrat. Bezpilotních letadel řídících stanic nebo zařízení pro vypouštění a návrat může být v rámci bezpilotního systému více.

Model letadla

Letadlo, které není schopné nést člověka na palubě, je používané pro soutěžní, sportovní nebo rekreační účely, není vybaveno žádným zařízením umožňujícím automatický let na zvolené místo, a které v případě volného modelu není dálkově řízeno jinak než za účelem ukončení letu nebo které, v případě dálkově řízeného modelu, je po celou dobu letu pomocí vysílače přímo řízené pilotem v jeho vizuálním dohledu

 

2. Rozsah působnosti

 2.1 Tento doplněk stanovuje závazné národní požadavky na projektování, výrobu, údržbu, změny a provoz bezpilotních systémů splňujících kritéria přílohy II. nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 v platném znění a je doporučeným postupem pro provoz modelů letadel s maximální vzletovou hmotností nepřesahující 20 kg.

 2.2 Odchylně od ust. 2.1 se ust. 7,

Prostory použije i pro modely letadel s maximální vzletovou hmotností nepřesahující 20 Kg.

Poznámka 1: Pravidla pro provoz volných balónů bez pilota na palubě se zátěží jsou uvedena v Hlavě 3 a dodatku 5 tohoto předpisu. Pravidla pro provoz volných balónů bez pilota na palubě bez zátěže a upoutaných balónů bez pilota na palubě jsou uvedena v doplňku R tohoto předpisu.

Poznámka 2: Maximální vzletovou hmotností bezpilotního letadla a/nebo modelu letadla se rozumí hmotnost včetně vybavení, provozních náplní, paliva a případného nákladu před zahájením vzletu nebo maximální vzletová hmotnost bezpilotního letadla schválená v rámci povolení k létání vydaného Úřadem pro civilní letectví (dále jen ÚCL), bylo/li toto povolení vydáno.

 

3. Bezpečnost

 3.1 Let bezpilotního letadla smí být prováděn jen takovým způsobem, aby nedošlo k ohrožení létání ve vzdušném prostoru, osob a majetku na zemi a životního prostředí

 3.2 Zákaz ohrožení bezpečnosti létání ve vzdušném prostoru se neuplatňuje vzájemně mezi modely letadel za předpokladu předchozí dohody zúčastněných pilotů a osob a přijetí přiměřených opatření proti ohrožení bezpečnosti ostatního letového provozu a na ochranu osob a majetku na zemi.

 

4. Dohled pilota

 S výjimkou kdy ÚCL povolí jinak, musí být bezpilotní letadlo provozováno v přímém dohledu pilota tj. takovým způsobem a do takové vzdálenosti, aby:

a) pilot během pojíždění a letu mohl udržovat trvalý vizuální kontakt s bezpilotním letadlem i bez vizuálních pomůcek jiných než brýle a kontaktní čočky na lékařský předpis a

b) pilot, nebo kromě pilota i poučená osoba mohl sedovat a vyhodnocovat dohlednost, překážky a okolní letový provoz

 

5. Odpovědnost

 5.1 Za provedení bezpečného letu, včetně předletové přípravy a kontroly je odpovědná osoba, která bezpilotní letadlo dálkově řídí (bez ohledu na úroveň automatizace systému řízení letu), nebo v případě modelu letadla s maximální vzletovou hmotností do 20 kg, který není dálkově řiditelný, osoba, která jej vypustila do vzdušného prostoru (pro účely tohoto doplňku dále jen "pilot").

 5.2 Pilot odpovídá za to, že

 a) bezpilotní systém bude používán pouze k účelu, ke kterému byl navržen a vyroben, případně, k němuž byl schválen ÚCL; a

 b) bude provozovat pouze bezpilotní systém, jehož způsob použití a technické parametry jsou v souladu s požadavky, které tento doplněk obsahuje, nestanoví-li ÚCL jinak.

 5.3 Vlastník nebo provozovatel bezpilotního systému nebo pilot musí na žádost ÚCL umožnit provedení kontroly provozu a letové způsobilosti bezpilotního systému v rozsahu dle požadavku ÚCL.

5.4 Pilot musí zaznamenávat informace o letu do deníku letadla nebo rovnocenného dokumentu. Informace musí obsahovat datum letu, jméno pilota, označení letadla, místo vzletu a přistání, dobu letu a celkovou dobu letu, druh letové činnosti a potenciální události související s bezpečností letu.

 5.5 Za zachování letové způsobilosti bezpilotního systému je odpovědný jeho vlastník

 5.6 Řízení bezpilotního letadla, jehož pilot podléhá evidenci ÚCL, nesmí být předáno osobě, která není v evidenci ÚCL:

 a) pro daný typ a modelovou řadu nebo dané označení bezpilotního letadla v případě využití k leteckým pracím a leteckým činnostem pro vlastní potřebu;

 b) pro danou kategorii (balón, vzducholoď, vrtulník, kluzák, letoun vrtulový, letoun proudový) v případě využití rekreačně - sportovního.

 

6. Ukončení letu

 6.1 Bezpilotní letadlo musí a model letadla s maximální vzletovou hmotností 0,91 kg až 20 kg by měl pilotovi umožnit za okolností, které by mohly vést k ohrožení dle ust 3, zasáhnout do průběhu letu nebo let ukončit.

 6.2 Pilot modelu letadla s maximální vzletovou hmotností menší než 0,91 kg, které není dálkově řiditelné, by měl provést předletovou přípravu k zajištění bezpečného letu, spočívající zejména ve zhodnocení místních podmínek a v nastavení odpovídajícího charakteru a doby letu.

 6.3 Bezpilotní letadlo s maximální vzletovou hmotností větší než 0,91 kg musá být vybaveno vestavěným bezpečnostním systémem, který při poruše provede ukončení letu

 6.4 Použití bezpilotních systémů řízení nezbavuje pilota odpovědnosti za bezpečné provedení celého letu.

 

7. Prostory

 7.1 Nepovolí-li ÚCL jinak, smí být let bezpilotního letadla a/nebo modelu letadla prováděn jen v následujících prostorech:

 a) ve vzdušném prostoru třídy G (viz obrázek 1)

 b) v letištní provozní zóně (ATZ) neřízeného letiště na základě splnění podmínek stanovených provozovatelem letiště a na základě koordinace s letištní letovou informační službou (dále jen AFIS), se stanovištěm poskytování informací známému provozu nebo s provozovateli letiště není-li AFIS nebo poskytování informací známému provozu zajištěno. Nad vzdušným prostorem třídy G lze v ATZ lety provádět jen pokud se poskytuje AFIS nebo je zajištěno poskytování informací známému provozu. Let bezpilotního letadla anebo modelu letadla s maximální vzletovou hmotností do 0,91 kg může být prováděn v ATZ i bez koordinace, avšak pouze do výšky 100 metrů nad zemí a mimo ochranného pásma daného letiště (viz obrázek 1)

 c) v řízeném okrsku (CTR a MCTR) letiště do výšky 100 metrů nad zemí, s výjimkou povolení příslušného stanoviště řízení letového provozu a v horizontální vzdálenosti větší než 5500 m od vztažného bodu řízeného letiště, s výjimkou, kdy tak povolí ÚCL nebo v případě leteckých prací a leteckých veřejných vystoupení na základě koordinace s příslušným stanovištěm řízení letového provozu a provozovatelem letiště. Let bezpilotního letadla a/nebo modelu letadla s maximální vzletovou hmotností do 0,91 kg může být prováděn v řízeném okrsku bez koordinace i v menší vzdálenosti od letiště, avšak pouze do výčky 100 metrů nad zemí a mimo ochranné pásmo daného letiště (viz obrázek 2).

 7.2 Při provozu bezpilotního letadla a/nebo modelu letadla v CTR a MCTR ve vzdálenosti větší než 5500 metrů od vztažného bodu letiště a současně ve výšce nižší než 100 metrů nad zemí a při provozu bezpilotního letadla a/nebo modelu letadla s maximální vzletovou hmotností do 0,91 kg ve vzdálenosti menší než 5500 metrů od vztažného bodu letiště do výšky 100 metrů nad zemí a mimo ochranné pásmo letiště se neuplatňují požadavky předpisu L 11 na získání letového povolení a na stálé obousměrné spojení se stanovištěm řízení letového provozu a požadavky stanovené Leteckou informační příručkou ČR (AIP). na vybavení odpovídačem sekundárního radaru. Při provozu bezpilotního letadla a/nebo modelu letadla v CTR a MCTR ve vzdálenosti menší než 5500 metrů od vztažného bodu letiště, kromě provozu bezpilotního letadla a/nebo modelu letadla s maximální vzletovou hmotností do 0,91 kg mimo ochranné pásmo letiště, nebo ve výšce vyšší než 100 metrů nad zemí je rozhodnutí o použitelnosti v tomto ustanovení uvedených požadavků ponecháno ne uvážení příslušného stanoviště řízení letového provozu.

 7.3 Minimální výšky letu dle Hlavy 4, ust. 4.6 a doplňku O, ust. 2.3.3 tohoto předpisu se pro lety bezpilotních letadel a modelů letadel neuplatňují.

 7.4 Provoz bezpilotního letadla a/nebo modelu letadla nesmí být prováděn v zakázaných , nebezpečných a jiným uživatelem aktivovaných omezených, rezervovaných a vyhrazených prostorech s výjimkou kdy tak povolí ÚCL.

 7.5 žadatel o využití vzdušného prostoru postupuje v souladu s postupy uvedenými vAIP, část ENR 1.1.9.

 7.6 Autonomní bezpilotní letadlo nesmí být provozováno ve společném vzdušném prostoru

 Poznámka: K předletové přípravě lze využít praktický mapový nástroj AisView Letecké informační služby (LIS) Řízení letového prostoru ČR, s.p. na webových stránkách http://lis.rlp.cz.

 

8. Ochranná pásma

S výjimkou, kdy tak povolí ÚCL na základě předchozího souhlasu příslušného správního orgánu či oprávněné osoby, se let bezpilotního letadla nesmí provádět v ochranných pásmech stanovených příslušnými právními předpisy podél nadzemních dopravních staveb, tras nadzemních inženýrských sítí, tras nadzemních telekomunikačních sítí, uvnitř zvláště chráněných území, v okolí vodních zdrojů a objektů důležitých pro obranu státu. Nad těmito ochrannými pásmy smí být let prováděn pouze způsobem vylučujícím jejich narušení za běžných i mimořádných okolností.

 

9. Meteorologická minima

 Let bezpilotního letadla smí být ve vzdušném prostoru třídy G prováděn jen vně oblaků a ve vzdušném prostoru jiné třídy jen v minimální vzdálenosti od oblaků 1500 m horizontálně a 300 m vertikálně. Ustanovení 2.2.12 doplňku O tohoto předpisu se v případě bezpilotních letadel neuplatňuje.

 

10. Nebezpěčný náklad

 Bezpilotní letadlo nesmí být využito k přepravě nebezpečných látek, nebo zařízení, která by mohla způsobit obecné ohrožení, kromě provozních náplní v množství přiměřeném účelu letu.

 

11. Shazování nákladu

 Bezpilotní letadlo nesmí být použito ke shazování předmětů za letu, kromě leteckých veřejných vystoupení a soutěží, včetně příprav na ně, jsou-li přijata přiměřená opatření proti ohrožení dle ust. 3.

 

12. Pohyb pilota

 Bezpilotní letadlo nesmí být bez povolení ÚCL provozováno při současném pohybu pilota pomocí technického zařízení.

 

13. Letecká veřejná vystoupení

 Letecká veřejná vystoupení (dále jen LVV) bezpilotních letadel podléhají souhlasu ÚCL, Požadavky na provozování LVV s výhradní účastí bezpilotních letadel včetně modelů letadel s maximální vzletovou hmotností větší než 20 kg stanovuje směrnice ÚCL CAA/S-SLS-015-n/2012. Podmínky pro LLV letadel s pilotem na palubě včetně účasti bezpilotních letadel stanovuje dokument ÚCL CAA-SLP-001-n/06.

 

14. Ostatní legislativa

 Provoz bezpilotního letadla musí být v souladu s platnými právními předpisy jako například Zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem č. 310/2006 Sb., Zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích č. 356/2003 Sb., Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., Zákon o vodách č. 245/2001 Sb., Zákon o životním prostředí č. 17/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu se stanoviskem Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 1/2013.

 

15. Pohon

 K provozu bezpilotního letadla nesmí být použit pulzační nebo raketový motor s výjimkou použití raketového pohonu pouze za účelem provedení vzletu.

 

 16. Další podmínky pro provoz bezpilotního letadla

 Při provozu bezpilotního letadla musí být dodrženy následující podmínky (pro přehlednost uvedené v Tabulce 1 níže, dále jen "tabulka"):

 a) bezpilotní letadlo podléhá evidenci ÚCL, jak vyplývá z řádku č. 1 tabulky

 b) pilot bezpilotního letadla podléhá evidenci ÚCL, jak vyplývá z řádku č. 2 tabulky.

 c) podmínkou evidence pilota je prokázání základní schopnosti bezpečně řídit bezpilotní letadlo a požadovaného rozsahu teoretických znalostí, které stanoví ÚCL, jak vyplývá z řádku č. 3 tabulky

 d) podmínkou provozu bezpilotního systému je povolení k létání vydané ÚCL, jak vyplývá z řádku 4 tabulky. Povolení k létání nahrazuje doklad o osvědčení letové způsobilosti a je dokladem o evidenci bezpilotního systému. Povolení k létání obsahuje seznam evidovaných pilotů a nahrazuje tak průkaz způsobilosti pilota.

 e) podmínkou provozování leteckých prací (LP) a leteckých činností pro vlastní potřebu (LČPVP) je povolení k provozování těchto činností vydané ÚCL, jak vyplývá z řádku č. 5 tabulky.

 f) bezpilotní letadlo musí být označeno ohnivzdorným identifikačním (ID) štítkem se jménem a telefonním číslem provozovatele a poznávací značkou, byla-li přidělena, jak vyplývá z řádku č. 6. tabulky

 g) jak vyplývá z řádku č. 7 tabulky, bezpilotní letadlo se , s výjimkou kdy ÚCL povolí jinak, nesmí:

  i) v průběhu vzletu a přistání přiblížit k jakékoliv osobě než je jeho pilot na horizontální vzdálenost menší než 50 m

 ii) za letu přiblížit k jakékoliv osobě, prostředku nebo stavbě, které nejsou součástí předmětného provozu, na horizontální vzdálenost menší než 100 m

 iii) za letu přiblížit k jakémukoliv hustě osídlenému prostoru na horizontální vzdálenost menší než 150 metrů

 Minima uvedená pod body i) a ii) se nevztahují na osoby přímo zapojené do provozu bezpilotních systémů za předpokladu předchozí dohody zúčastněných pilotů a osob. V těchto případech musí být přijata přiměřená opatření proti ohrožení dle ust. 3.

Bezpečnou vzdáleností v tabulce se rozumí taková horizontální vzdálenost, která i v případě nastalé nouzové situace vyloučí možnost ohrožení dle ust. 3.

 h) minimální výše pojistné částky, na kterou musí být sjednáno individuální nebo hromadné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem bezpilotního letadla (limit plnění) je uvedena řádkou 8 tabulky pro běžný provoz a LVV

 i) projektování, výroba a počáteční letové zkoušky musí být dozorovány ÚCL, případně ÚCL pověřenou osobou, dle stanovených postupů, jak vyplývá z řádku č. 9 tabulky

 j) bezpilotní letadlo musí být vybaveno vestavěným bezpečnostním systémem ("failsafe" systém), který při selhání kontrolního a řídícího spoje provede ukončení letu, jak vyplývá z řádku č. 10 tabulky

 k) žadatel o povolení k létání bezpilotního letadla k jiným než rekreačně - sportovním účelům je povinen k žádosti doložit provozní příručku UAS, jak vyplývá z řádku č. 11 tabulky

 

 17. Hlášení událostí

 17.1 Povinnost hlásit události spojené s bezpilotním letadlem se vztahuje na všechna bezpilotní letadla se schválenou konstrukcí a/nebo letadla s provozním povolením (viz Tabulka č. 1).

Poznámka: Pro účely ust. 17.1 se za událost považuje letecká nehoda, incident nebo vážný incident (definice těchto pojmů viz předpis L 13)

 17.2 Způsob hlášení události je stanoven v ust. 4.12 předpisu L13.

 

 

 

 

 

 

Naposledy změněnostředa, 05 duben 2017 21:18
Jan A. Novák

Publicista a fotograf, který se od dětství snaží fotit to, co většina běžných lidí nemůže vidět. Drony ho tedy nemohly minout.

Internetová stránka: www.novakoviny.eu

1 komentář

  • Petr Faitl
    Petr Faitl 6. 6. 2019 10:07 Odkaz Komentáře

    Bylo by vhodné aktualizovat text ve smyslu zvýšení limitu do 25kg (nyní je uváděno 20kg).

Pro psaní komentářů se přihlašte

Populární příspěvky

Předpisy pro létání s drony v ČR

29-02-2016 Hits:174981 Legislativa Vítek Novák - avatar Vítek Novák

Jaké jsou předpisy pro létání s drony v ČR? V tomto článku si rozebereme nejen samotné pře... Read more

AisView - pomocník každého pilota dronu

05-08-2016 Hits:62679 Začínáme Vítek Novák - avatar Vítek Novák

Létáte s dronem a nejste si přesně jisti, kde smíte a kde ne? V takovém případě bychom rád... Read more

Z historie dronů: 1. Neprávem zapomenutý…

23-06-2016 Hits:57252 Vojenské drony Jan A. Novák - avatar Jan A. Novák

Historie dronů je starší, než se na první pohled zdá. Jejich kořeny sahají i na naše území... Read more

Seriál: Začínáme s drony: 3. Základy říz…

16-04-2016 Hits:29523 Začínáme Jan A. Novák - avatar Jan A. Novák

Pokud dron umí ještě něco víc než stoupat, klesat a zatáčet, výrobce se nezapomene pochlub... Read more